අංකය

සම්බන්ධීකරන මධ්‍යස්ථානය

ලිපිනය

දුරකථන අංකය

1

ආපදා කළමණාකරන අමාත්‍යංශය

අංක.383, බේද්ධාලෝක මාවත. කොළඹ 07

0112695013/ 2681980

2

දිස්ත්‍රික් ආපදාකරන සම්බන්ධීකාරක

දිස්ත්‍රික් ආපදාකළමණාකරන මධයස්ථානය,කොටුව,මාතර

 0412234134

3

ප්‍රාදේශිය ආපදාකරන සම්බන්ධීකාරක

ප්‍රාෙද්ශීය ලේකම් කාර්යාලය අතුරලිය 041-2283793

News & Events

10
Oct2019

Matara is a busy

mali mali divisional         ...

10
Oct2019

matara

Consist of two elements, the term Matara...

Scroll To Top